noscript-img

Samorząd Uczniowski
Artykuł dodano dn. 24.10.2015 r. | autor: adminRegulamin
Samorządu Uczniowskiego
Ramowy plan pracy
Samorządu Uczniowskiego
Obowiązki
dyżurnychW szkole działa samorząd uczniowski w sposób określony regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 • regulamin samorządu nie może być sprzecznym ze statutem szkoły,
 • samorząd współdziała w zakresie organizacji imprez szkolnych, współtworzy i realizuje program wychowawczy szkoły w zakresie dotyczącym samorządu, organizuje pomoc koleżeńską.
 • samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią , celami i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny
   z zachowania,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo wydawania i redagowania własnej gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GROJCU


Naczelna zasada funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:
„Nie wolno naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski (w skrócie SU).
 2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie:
  1. aktualnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty (Art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami),
  2. Statutu Szkoły,
  3. opracowanego przez siebie regulaminu i planu pracy.
 3. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły, powołanym do rozwijania samorządności i kształtowania wśród uczniów postaw współgospodarzy szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski i jego organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Każdy członek Samorządu, któremu powierzono określoną funkcję pełni ją jako reprezentant interesów całej społeczności uczniowskiej
 7. Samorząd Uczniowski jest animatorem zbiorowego życia uczniowskiego w szkole odpowiedzialnym za działalność i realizację zadań zawartych w swoim regulaminie, obronę praw ucznia, jak również egzekwowaniem obowiązków ucznia.
 8. Szkoła stwarza Samorządowi Uczniowskiemu warunki do aktywnej działalności oraz możliwości korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych.
Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2
 1. Organy Samorządu Uczniowskiego:
  1. na szczeblu klas: Samorządy Klasowe,
  2. na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą.
 2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  1. Zarząd Rady SU, zwany dalej Zarządem (z wyborów ogólnoszkolnych)
  2. Rada Przewodniczących Klas (z wyborów klasowych),
  3. Sekcje: dekoratorska, porządkowa i organizacyjna.
Rozdział III
Samorząd Klasowy

§ 3
 1. Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy, do 10 września.
 2. Samorząd Klasowy składa się z:
  1. przewodniczącego klasy,
  2. zastępcy przewodniczącego,
  3. skarbnika.
 3. Zmiany w Samorządach Klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb, pod kierunkiem wychowawcy.
 4. Przewodniczący klas:
  1. zapoznają się z bieżącymi zadaniami Rady, przenoszą je na grunt swojej klasy i nadzorują ich wykonanie, rozliczając się ze swej pracy przed Radą,
  2. utrzymują systematyczny kontakt z Radą poprzez udział w naradach i zebraniach,
  3. na bieżąco informują Radę o poczynaniach klasy, jak również swoją klasę o tematyce, ustaleniach i decyzjach podejmowanych na zebraniach Rady.
Rozdział IV
Rada Samorządu Uczniowskiego

§ 4
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. reprezentuje interesy i opinie całej społeczności uczniowskiej przed Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i personelem administracyjno – obsługowym,
  2. organizuje samodzielne apele, konkursy, imprezy, spotkania, prowadzi dyżury, gazetki – kieruje i organizuje działalność kulturalną i porządkową na terenie szkoły,
  3. uzgadnia propozycje planu pracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną, zasięga opinii całej społeczności szkolnej,
  4. działa zgodnie z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły,
  5. inspiruje i współorganizuje wszelkie dziedziny życia uczniowskiego w celu rozwijania samorządności i samodzielności pracy uczniów,
  6. troszczy się o dobre imię szkoły,
  7. troszczy się o ład i porządek na terenie szkoły i wokół niej,
  8. informuje społeczność szkolną o swych poczynaniach, decyzjach i pracach,
  9. rozlicza się z wyborcami z wykonania podjętych przez siebie zobowiązań,
  10. stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej życzliwościi szacunku,
  11. współpracuje z pozostałymi organami szkoły, samorządami klasowymi,
  12. sprawuje na bieżąco czynności kierownicze i kontrolne z ramienia Samorządu Uczniowskiego w stosunku do wszystkich uczniów.
§ 5
 1. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Przedstawicieli Klas.
§ 6
 1. W skład każdej sekcji wchodzą 4 osoby:
  1. przewodniczący sekcji,
  2. 3 członków.
 2. Członkowie sekcji dekoratorskiej dbają między innymi o:
  1. wygląd gazetek na korytarzach,
  2. materiały na dekoracje klas podczas dyskotek.
 3. Członkowie sekcji porządkowej:
  1. ustalają dyżury i wpisują je do „Księgi dyżurów”,
  2. sprawdzają obuwie,
  3. sprawdzają czystość w klasach,
  4. sprawdzają rzetelność wykonywania powierzonych dyżurów.
 4. Członkowie sekcji organizacyjnej:
  1. organizują imprezy szkolne np. apele, dyskoteki.
Rozdział V
Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 7
 1. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego składa się z:
  1. przewodniczącego,
  2. zastępcy,
  3. sekretarza,
  4. skarbnika.
 2. Zarząd:
  1. współdziała z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, samorządami klasowymi,
  2. systematycznie prowadzi zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego,
  3. reprezentuje SU na apelach,
  4. zgłasza projekty uchwał,
  5. inicjuje akcje i imprezy o charakterze samorządowym,
  6. rozlicza się przed ogółem z wykonania zadań objętych planem,
  7. dba o dobrą atmosferę pracy w samorządzie.
§ 8
 1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
  1. współpracuje z Dyrektorem Szkoły i opiekunami SU,
  2. pełni funkcję łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością lokalną,
  3. czuwa nad całością i kieruje pracą Rady,
  4. prowadzi zebrania Rady,
  5. troszczy się o wykonanie zadań przewidzianych w planie pracy SU,
  6. prowadzi apele,
  7. reprezentuje SU na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:
  1. prowadzi apele,
  2. odbywa narady przewodniczących klas w miarę bieżących potrzeb,
  3. utrzymuje stały kontakt z Radą.
 3. Sekretarz prowadzi dokumentację pracy SU:
  1. przygotowuje porządek obrad,
  2. protokołuje zebrania,
  3. przekazuje informacje z zebrań na tablicy ogłoszeń w formie komunikatów,
  4. odpowiada za dostarczenie protokołów osobom zainteresowanym.
 4. Skarbnik:
  1. dba o zasobność kasy SU,
  2. kontroluje wydatki SU,
  3. odpowiada za finansową stronę akcji i zadań powierzonych mu przez SU.
Rozdział VI
Wybory i kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 9
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  1. wybory przeprowadzane są pod nadzorem opiekunów SU,
  2. wybrany może być każdy uczeń mający prawa wyborcze,
  3. każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos,
  4. głosować można tylko osobiście,
  5. głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej,
  6. każdy uczeń – wyborca, na kartce zaznacza „x” obok nazwisk 3 kandydatów oraz podaje nazwisko kandydata na opiekuna SU,
  7. Komisja Wyborcza podlicza głosy i sporządza protokół z wyborów,
  8. przewodniczącym i jego zastępcą zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów,
  9. pozostali kandydaci, po wyrażeniu zgody, zostają skarbnikiem i sekretarzem oraz członkami poszczególnych sekcji.
 2. Wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu roku szkolnego poprzedzającego nową kadencję.
  1. klasy II - V typują po czterech swoich kandydatów do pracy w Radzie SU,
  2. lista kandydatów i ich charakterystyki przynajmniej na tydzień przed wyborami powinny znajdować się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego,
  3. na dwa tygodnie przed wyborami kandydaci do Samorządu Uczniowskiego mogą prowadzić na terenie szkoły kampanię wyborczą, prezentując w różnych formach swój program działania.
 3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
  1. opiekun SU,
  2. przewodniczący Rady,
  3. przewodniczący klasy VI.
§ 10
 1. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.
 2. Każdy członek Rady SU z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji. W takim przypadku powołuje się na jego miejsce nowego członka.
 3. Każdy członek Rady SU może w uzasadnionych przypadkach zostać odwołany przez Radę SU, jeżeli taki wniosek poprze minimum 75% członków Rady SU.
 4. Wybór nowego członka Rady SU odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu. Do czasu zebrania, członek pełni swoją funkcję.
 5. Wyboru nowego przewodniczącego Rady dokonuje się na pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu. Do czasu zebrania rolę przewodniczącego obejmuje jego zastępca.
Rozdział VII
Zebrania Samorządu Uczniowskiego

§ 11
 1. Zebrania odbywają się raz w miesiącu.
 2. Na pierwszym zebraniu:
  1. zostaje wybrany sekretarz i skarbnik,
  2. powoływane są sekcje: porządkowa, organizacyjna i dekoratorska,
  3. każda z sekcji powołuje swojego przewodniczącego,
  4. opracowany zostaje ramowy plan pracy SU i poszczególnych sekcji ( od 1 września do 30 września następnego roku ).
 3. Przewodniczący SU, bądź członek Rady w uzasadnionych przypadkach może zwołać nadzwyczajne zebranie.
 4. W zebraniach obowiązkowo uczestniczą członkowie Rady.
§ 12


 1. Zebrania są protokołowane w „Księdze protokołów”.
 2. Protokoły z zebrań mogą być udostępniane na życzenie Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej.
Rozdział VIII
Kompetencje Samorządu Klasowego i Samorządu Uczniowskiego

§ 13
 1. Samorząd Klasowy:
  1. chroni interesy ucznia na szczeblu klasowym,
  2. reprezentuje klasę na zewnątrz (uroczystości szkolne, apele, itp.),
  3. współpracuje z Radą,
  4. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  5. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  6. przy udziale wychowawcy organizuje pomoc koleżeńską.
§ 14
 1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  2. zapewnienie uczniom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, w szczególności:
   1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w szkole i w klasie,
   2. opiniowanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,
   3. opiniowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania,
   4. opiniowanie na wniosek dyrektora pracy ocenianych nauczycieli,
   5. prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na swój temat,
   6. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   7. przedstawianie radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji Szkoły wniosków i opinii dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia,
   8. organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   9. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły,
   10. współredagowanie strony internetowej szkoły, gazetki szkolnej,
   11. prawo wyboru 2 nauczycieli pełniących funkcję opiekunów SU,
   12. prawo zgłaszania projektów uchwał,
   13. prawo do udziału przedstawicieli SU w obradach Rady Pedagogicznej za jej zgodą lub na jej wniosek,
   14. prawo odwoływania się w sprawach konfliktowych za pośrednictwem opiekunów SU do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły.
§ 15
 1. Funkcje Samorządu Uczniowskiego:
  1. reprezentowanie interesów ogółu uczniów,
  2. prowadzenie współzawodnictwa w szkole,
  3. kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki i zachowania na terenie szkoły i poza nią,
  4. uczestnictwo społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy szkoły,
  5. rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej,
  6. współgospodarowanie szkołą,
  7. wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły poprzez pielęgnowanie tradycji i samorządności szkolnej oraz szacunek do patrona szkoły.
Rozdział IX
Tryb podejmowania, zawieszania uchwał

§ 16
 1. Uchwały Zarządu podejmuje Rada zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch trzecich regulaminowego składu Rady.
 2. Uchwały podjęte przez Radę wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.
 3. Rada przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.
 4. Uchwały są protokołowane w Księdze Protokołów.
§ 17
 1. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Rady zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.
 2. W przypadku zawieszenia uchwały, Opiekunowie i Rada w terminie 1 tygodnia od zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
 3. W sprawach spornych Rada i Opiekunowie odwołują się do Dyrektora Szkoły.
Rozdział X
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

§ 18
 1. Samorząd Uczniowski wybiera 2 nauczycieli pełniących rolę opiekunów SU.
 2. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 3. Opiekunowie SU są doradcami służącymi swoją pomocą i doświadczeniem.
 4. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Opiekun SU może zostać odwołany przez Radę SU.
 6. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
 7. Opiekunowie uczestniczą we wszystkich formach pracy SU.


(powrót)
RAMOWY PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOCELE
ZADANIA
Dbałość o porządek
w szkole i wokół szkoły.

 • dyżurowanie w czasie przerw,
 • pielęgnacja ogrodu,
 • wyznaczanie dyżurów,
 • ocenianie dyżurów,
 • organizowanie cotygodniowych apeli,
 • wyznaczanie terenów do sprzątania,
 • udział w akcji "Sprzątanie świata".
Dbałość o wystrój
korytarzy.

  Wykonanie okolicznościowych gazetek:
 • Co wiemy o naszym patronie?,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień Papieski
 • 1 listopada - "Uczcijmy pamięć naszych zmarłych",
 • Wróżby andrzejkowe,
 • Mikołajki,
 • Walentynki - święto zakochanych,
 • Dzień kobiet,
 • inne wg planu szczegółowego lub wg potrzeb.
Uczestnictwo
w uroczystościach szkolnych
i pomoc w organizacji imprez.

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi,
 • inne, wg planu szczegółowego lub wg potrzeb.
Organizacja imprez charytatywnych.

 • według potrzeb,
 • sprzedaż kalendarzyków fundacji "Serce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom".
Organizowanie dyskotek i zabaw.

 • zorganizowanie dyskoteki integracyjnej,
 • zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej,
 • zorganizowanie dyskoteki walentynkowej,
 • przygotowanie wróżb andrzejkowych,
 • wykonanie odpowiednich dekoracji,
 • zadbanie o oprawę muzyczną dyskotek i sprzęt grający.
Wdrażanie do systematyczności.

 • organizowanie comiesięcznych spotkań w celu analizy pracy SU oraz opracowania planu szczegółowego,


(powrót)
OBOWIĄZKI DYŻURNYCH


SZATNIA

Dyżurny:

 • dba, aby drzwi wejściowe były zamknięte,
 • dba o porządek w szatni ( powieszenie kurtek, ułożenie butów ),
 • pilnuje osoby schodzące do szatni w czasie przerw.PARTER

Dyżurny:

 • wspomaga nauczyciela dyżurującego,
 • dba o porządek w szatni ( powieszenie kurtek, ułożenie butów ),
 • dba o porządek w jadalni,
 • dba, aby drzwi wejściowe były zamknięte.PIĘTRO

Dyżurny:

 • wspomaga nauczyciela dyżurującego,
 • dba o porządek.UBIKACJE:

Dyżurny:
Dba, aby korzystający z ubikacji:

 • zamykali drzwi,
 • spłukiwali wodę,
 • nie niszczyli papieru toaletowego.
Wszyscy dyżurni sprawy konfliktowe
zgłaszają nauczycielom dyżurującym.
Sami nie wymierzają kary.(powrót)