noscript-img

Biblioteka szkolna
Artykuł dodano dn. 27.03.2019 r. | autor: Iwona Kapcia
Biblioteka szkolna mieści się na parterze szkoły i jest ważnym centrum informacji. W jednym pomieszczeniu mieści się wypożyczalnia i czytelnia (kącik, w którym uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego) oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  (czytaj)
Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. W bibliotece można również skorzystać ze sprzętu komputerowego i sprzętu RTV (telewizora, odtwarzacza DVD i radiomagnetofonu).
Od 1 września 2009 roku w naszej bibliotece pracuje pani mgr Iwona Kapcia.

Szczegółowe informacje i zasady korzystania z biblioteki szkolnej określają odpowiednie regulaminy:

 • Regulamin Biblioteki Szkolnej,  (czytaj)
 • Regulamin Czytelni,  (czytaj)
 • Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,  (czytaj)
 • Regulamin Korzystania Ze Stanowiska Komputerowego.  (czytaj)
ZBIORY BIBLIOTECZNE

KSIĘGOZBIÓR
Obecnie księgozbiór główny liczy prawie 3 tysiące woluminów, na które składają się między innymi:

 • lektury szkolne,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa (powieści obyczajowe, przygodowe, podróżnicze, fantastyczne).
 • słowniki, encyklopedie i leksykony,
 • literatura naukowa i popularno-naukowa,
 • literatura pedagogiczna.
  Oprócz tego bilioteka gromadzi podręczniki szkolne, przewodniki metodyczne itp.
  ZBIORY SPECJALNE:
 • kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi,
 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi,
 • nagrania własne dotyczące uroczystości szkolnych.
  CZASOPISMA:
 • Biblioteka w Szkole,
 • Świerszczyk,
 • Victor Junior,
 • Młody technik.
  DOKUMENTY SZKOLNE:
 • Statut Szkoły,
 • Program profilaktyki,
 • Program wychowawczy,
 • Regulamin pracowni komputerowej,
 • Regulamin wycieczek,
 • Szkolny zestaw programów nauczania na poszczególne lata edukacji,
 • Szkolny zestaw podręczników na poszczególne lata edukacji,
 • itp.

Część dokumentów szkolnych prezentowana jest on-line na szkolnej witrynie.


 

WARSZTAT INFORMACYJNY

Na warsztat informacyjny naszej biblioteki składają się:

 • katalogi biblioteczne:
    a) alfabetyczny szeregujący dokumenty w porządku alfabetycznym wg haseł autorskich i tytułowych,
    b) rzeczowy szeregujący dokumenty biblioteczne wg kryteriów treściowych,
 • księgozbiór podręczny: zbiór książek w skład, którego wchodzą książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy t.j. encyklopedie, leksykony, słowniki, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy.
 • gazetka ścienna zawierająca aktualny spis lektur szkolnych, regulaminy wypożyczalni i czytelni, spis nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki, gazetki podkreślające ważniejsze wydarzenia.
 • zasoby informacyjne Internetu.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Od stycznia 2007 roku w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji użytkowników są cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka). Centrum Multimedialne szkoła otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ułatwienie indywidualnego zdobywania i prztwarzania informacji dostępnej przez Internet, zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki oraz podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej w oświacie.
Użytkownicy ICIM mają ponadto możliwość skorzystania z programów multimedialnych takich jak: encyklopedie, słowniki, atlas świata.
Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM znajdujący się w bibliotece szkolnej.

(powrót)

 
REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJREGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej i ich przestrzegać.
 4. Ze zbiorów bibliotecznych korzystać można wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, czasopisma) lub czytając, przeglądając na miejscu w kąciku czytelniczym (księgozbiór podręczny).
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 8. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody nauczyciela - bibliotekarza.
 9. Czytelnik może posiadać na swoim koncie kilka książek (nie więcej niż 5), w tym najwyżej jedną lekturę.
 10. Termin zwrotu książki upływa po miesiącu, czasopisma po trzech dniach.
 11. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki i inne materiały biblioteczne. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia obowiązany jest odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz ewentualnie inną pozycję książkową (po uzgodnieniu z nauczycielem - bibliotekarzem).
 12. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 14. Zasady korzystania z czytelni określa odrębny regulamin.
 15. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 16. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

(powrót)


REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 3. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej i ich przestrzegać.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką nauczyciela – bibliotekarza.
 5. Każdy korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 6. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest oddać nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 7. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni jest również ICIm oraz sprzęt RTV, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o zbiory biblioteczne (sprzęt), z których korzysta.
(powrót)


REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Użytkownik ma obowiązek:
  a) Zapoznać się z Regulaminem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz Regulaminem Korzystania Ze Stanowiska Komputerowego i ich przestrzegać.
  b) Podporządkować się wszystkim zaleceniom nauczyciela - bibliotekarza.
  c) Informować nauczyciela o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
  d) Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
  e) Wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  f) Stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych znajdujących się w ICIM.
 2. Użytkownikowi nie wolno:
  a) Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzętu komputerowego,sprzętu RTV (telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon).
  b) Korzystać z nielegalnych płyt CD-ROM i DVD.
  c) Instalować własnych programów i dokonywać zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
  d) Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
  e) Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
  f) Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
  g) Naruszać regulaminów obowiązujących w bibliotece szkolnej.
  h) Samowolnie włączać (wyłączać) urządzeń do sieci elektrycznej.
  i) Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.
 3. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w ICIM (sprzęt komputerowy i RTV) upoważniony jest wyłącznie nauczyciel – bibliotekarz lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 4. Zmian w oprogramowaniu dokonuje nauczyciel - bibliotekarz.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad klasą podczas korzystania z ICIM. Zabrania się pozostawiania uczniów bez opieki.
 6. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje (np. zakaz korzystania z ICIM na 1 miesiąc).
(powrót)


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO W ICIM

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu (w bibliotece). Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 4. Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel - bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Z urządzenia wielofunkcyjnego można korzystać za zgodą nauczyciela - bibliotekarza. Drukować (kopiować) można jedynie materiały potrzebne na zajęcia.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi - bibliotekarzowi wypożyczone programy.
 7. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
 8. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, itp.). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 11. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela - bibliotekarza (najczęściej 2 tygodnie).
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
(powrót)Zapraszamy do biblioteki

Zapamietaj!

BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA