noscript-img

Aktywizacja jednostek
Artykuł dodano dn. 16.08.2007 r. | autor: Iwona Kapcia

JESTEM - MYŚLĘ - DZIAŁAM


Od 20.06.2007 r. do 15.12.2007 r. nasza szkoła realizowała rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".
Celem programu było rozszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży oraz zaktywizowanie szkoły w tej dziedzinie.
Udział w projekcie z pewnością pomógł w zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz w wyrównaniu szans edukacyjnych. Prowadzone zajęcia poszerzyły horyzonty myślowe dzieci, nauczyły podejmowania inicjatyw, planowania, organizowania zajęć, poprzez odpowiednie komunikowanie się pracy w grupie, samooceny, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych. Zajęcia z pedagogiem uświadomiły rodzicom, jak ważna jest ich rola w procesie wychowania i nauczania. Zaangażowanie dzieci w realizację projektu pomogło w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów, szczególnie w czasie wakacji.


Zakres zrealizowanych działań mających na celu
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży


DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI

Kółko przyrodnicze

W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje przyroda, jakie zależności istnieją pomiędzy organizmami oraz jaki jest wpływ człowieka na naturalne środowisko. Szczególną uwagę zwrócili na degradację środowiska. Dzieci poznały obszary zniszczone przez człowieka, zastanawiały się dlaczego do tego doszło i co można zrobić, aby przywrócić pierwotny porządek. Poznały zasady ekologicznego stylu życia, dowiedziały się jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie przyrody. Bardzo chętnie brały i nadal biorą udział w zbiórkach surowców wtórnych organizowanych przez szkołę, nauczyły się zasad segregacji odpadów, odwiedziły oczyszczalnię ścieków, wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata. Ponadto wyjechały do kina na film pt. „Dinozaury żyją”.

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

26 września 2007 roku klasy V i VI w ramach projektu „Jestem - myślę - działam” wybrały się do oczyszczalni ścieków do Zalasu. W czasie wycieczki dowiedzieliśmy się wiele o biologicznym sposobie oczyszczania ścieków. To ten sposób jest wykorzystywany w tej oczyszczalni. Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się przy udziale enzymów wydzielanych przez mikroorganizmy biorące czynny udział w procesie oczyszczania. Najważniejszymi produktami procesów utleniania są bezwodniki kwasu węglowego, azotowego i siarkowego. Ponieważ ścieki zawierają dostateczną ilość związków zasadowych, bezwodniki tych kwasów wytwarzają sole rozpuszczalne: węglany, azotany i siarczany. Jedynie część dwutlenku węgla jako gaz pozostaje w roztworze lub z niego uchodzi. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków rozkładowi ulega 45-80 % zanieczyszczeń organicznych. Oczyszczone ścieki wędrują do rzeki. W czasie zwiedzania zdziwiło nas to, że na terenie oczyszczalni nie czuć nieczystości. Jest to zasługa bakterii. Niestety oczyszczalnia jest eksploatowana tylko w 25 %, ponieważ w obecnej chwili korzysta z niej tylko część Zalasu. Jednak w stronę Grojca jest wypuszczony kolektor, do którego planuje się podpięcie naszej wsi. Podłączenie naszej miejscowości do tej oczyszczalni przyniesie wiele korzyści ekologicznych. Dzięki temu będziemy mieć mniejsze zatrucie naszego środowiska. Znacznie zmniejszy się zatrucie wód i roślinności w rzekach, do których wlewane są obecnie ścieki.
Wycieczka była ciekawa i można było się z niej wiele dowiedzieć. Szczególnie zainteresowała osoby, które pasjonuje ekologia.


Kółko matematyczno - informatyczne

Podczas zajęć (9 godzin), które odbywały się co dwa tygodnie uczniowie: czytali tekst matematyczny ze zrozumieniem, wykonywali działania łączne na liczbach wymiernych, rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności, przykładowe zadania z kwietniowych sprawdzianów z lat ubiegłych oraz zadania konkursowe, przedstawiali własne rozwiązania zadania matematycznego, uzasadniali poprawność rozwiązania zadania, korzystali z komputera oraz z zasobów Internetu, poznali usługi oferowane przez Internet, wyszukiwali w Internecie informacje na zadany temat, wykorzystywali wyszukane informacje do opracowania konkretnego zagadnienia, pracowali z dostępnymi edukacyjnymi programami multimedialnymi wspomagającymi uczenie się.

Wyjazdy edukacyjne

Dolinki Podkrakowskie
W czasie dwóch wyjazdów uczniowie: poznawali walory przyrodniczo-krajoznawcze dolinek, zobaczyli cenne obiekty przyrodnicze, kształtowali swoją wrażliwość na potrzebę ochrony przyrody, doskonalili swoją orientację w terenie, brali udział w zabawach i grach, zbierali okruchy skał, mieli możliwość zetknięcia się z przedmiotami i zjawiskami w ich naturalnym środowisku.
Podczas pobytu w Dolinie Bolechowickiej dzieci zostały poczęstowane soczkami i kiełbaską z grilla.Wrocław
W czasie wyjazdu uczniowie: poszerzali wiedzę historyczną (zwiedzili Muzeum Narodowe, Panoramę Racławicką, Stare Miasto, Ostrów Tumski), poznawali ciekawostki przyrodnicze, zobaczyli ciekawe obiekty przyrodnicze (Ogród Japoński), patrzyli na Wrocław jako na cząstkę naszego kraju, utrwalali prawidłowe zachowania w miejscach publicznych, integrowali się w grupie, nabywali odpowiedzialności za siebie i kolegów.
Ponadto dzieci zwiedziły Kompleks Pałacowo Parkowy w Kamieniu Śląskim oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, ZAMIŁOWANIA I UZDOLNIENIA

Kółko dziennikarskie

Spotkania odbywały się co dwa tygodnie (po2 godz.).
Uczniowie: poznawali różne rodzaje mediów, zwiedzili stację telewizji regionalnej w Krakowie, zapoznali się z pracą dziennikarską, reporterską, sprawozdawczą, poznali sprzęt telewizyjny i wyposażenie wozu transmisyjnego, poznawali rożne programy telewizyjne i etapy ich powstawania, zwiedzili zaplecze telewizyjne łącznie z dekoratornią, uczyli się szukać materiałów i informacji na konkretny temat, poznawali Internet jako źródło informacji, poznawali możliwości programów komputerowych potrzebnych do redagowania teksu, uczyli się wstawiania grafiki do tekstu, utrwalali umiejętność formatowania tekstu, redagowali wywiad, sprawozdanie i notatkę prasową, tworzyli krzyżówki, rebusy oraz opracowywali konkursy, tworzyli własne strony gazetki szkolnej.


ODWIEDZINY W TELEWIZJI POLSKIEJ S. A. - ODDZIAŁ W KRAKOWIE

9 września 2007 roku (w niedzielę) niektórzy redaktorzy naszej szkolnej gazetki „Akapit” pod opieką p. M. Łapuszek pojechali do oddziału Regionalnej Telewizji Kraków, by w ramach dnia otwartego zwiedzić ośrodek telewizji i zapoznać się z funkcjonowaniem telewizji, jako środka masowego przekazu. Prowadzący wiadomości sportowe pokazał nam trzy podstawowe studia telewizji. Omówił sposób realizacji programów - zwłaszcza informacyjnych. Przybliżył techniczne sprawy studia, nagrań i puszczania programów na żywo (światło, dźwięk, kamery, miksy, konsole dźwięków). Zapoznał nas z pracą prezenterów, operatorów, producenta, reżysera i pracowników technicznych programów. Pokazał nam rekwizytornie, newsroom, reżyserki. Mieliśmy okazję porozmawiać z autorami programu „Podglądacze”. Przybliżono nam budowę sprzętu telewizyjnego, między innymi kamer telewizyjnych, mikrofonów. Realizator dźwięku wytłumaczył nam na czym polega praca w terenie. Opisał działanie wozu transmisyjnego, omawiając i pokazując programy ściągane z satelity i sposób „wejścia na antenę”. Dodatkową atrakcją były dla nas pokazy przygotowane przed budynkiem telewizji (np. ścianka wspinaczkowa, sprzęt ratunkowy, nowości motoryzacyjne, zespoły ludowe). Zostaliśmy ugoszczeni przez liczne Koła Gospodyń Wiejskich, które częstowały potrawami regionalnymi. Wróciliśmy nie tylko z nową wiedzą o telewizji, ale i licznymi pamiątkami z tego spotkania.
ZAJĘCIA O CHARAKTERZE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYM WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

W ramach zajęć odbyło się 8 spotkań - 4 z rodzicami, 4 z uczniami.
Zajęcia przeprowadzone z uczniami miały charakter warsztatów i obejmowały następujące tematy: Czy znasz swoją siłę w walce przeciwko zagrożeniom? Bądź silny mocą zasad, a nie agresji i przemocy, Jak zwalczyć stres?Komputer – niemy przyjaciel czy wróg?
Pedagogizacja rodziców prowadzona była w formie wykładów i pogadanek. Na spotkaniach poruszono następujące tematy: Karanie i nagradzanie dziecka, Jak motywować dziecko do nauki?, Trudności wychowawcze w wieku szkolnym, Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo?


ZAJĘCIA O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM

Kółko sportowe

W ramach zajęć odbyło się: 15 spotkań po 1 godzinie, podczas , których dzieci rozwijały się ruchowo poprzez udział w grach zespołowych, różnych formach tanecznych i w zabawach rozwijających orientację w terenie, ponadto: turniej mini koszykówki, bieg patrolowy po terenie leśnym, bieg przełajowy.

Wyjazdy na basen

Odbyły się cztery wyjazdy na basen po 4 godziny każdy. Wyjazdy odbywały się wg schematu: 2 godz. - zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem nauki pływania, przerwa, 2 godz. – gry i zabawy pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego.

Zajęcia halowe

W czasie zajęć dzieci miały możliwość zagrać w różne gry zespołowe na pełnowymiarowym boisku.