noscript-img

Młodzi, wykształceni
Artykuł dodano dn. 5.11.2014 r. | autor: Iwona Kapcia


Gmina Alwernia rozpoczęła realizację projektu o nazwie „Młodzi, wykształceni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie nr 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt w całości refundowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 616 686,00 zł.
Realizujemy projekt w roku szkolnym 2013/2014 w 6 szkołach funkcjonujących na terenie gminy, tj. Szkole Podstawowej w Grojcu, Szkole Podstawowej w Okleśnej, Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty, Szkole Podstawowej w Regulicach, Gim. w Brodłach oraz w Gim. w Kwaczale.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie w uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w klasach wiejskich Szkół Gminy Alwernia, dzięki objęciu ich wsparciem w ramach projektu „Młodzi, wykształceni”. Projekt zakłada przeprowadzenie, dodatkowych, bezpłatnych:
1. Zajęć rozwijających wiedze i umiejętności.
2. Zajęć wyrównujących.
3. Warsztaty wsparcia psychologicznego.
4. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne.

W czasie realizacji projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne, oraz specjalistyczny sprzęt odpowiedni do zaplanowanych zajęć dodatkowych.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Gmina Alwernia ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do udziału w zajęciach dla uczniów/uczennic klas IV-VI uczęszczających do jednej z czterech wymienionych szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia tj. z: SP w Grojcu, SP w Okleśnej, SP w Porębie Żegoty oraz SP w Regulicach i klas I-III Gimnazjum uczęszczających do jednego z wymienionych gimnazjów tj. z: Gimn. w Brodłach oraz Gimn. w Kwaczale w ramach projektu pn. „Młodzi, wykształceni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie nr 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności.
2. Zajęcia wyrównujące.
3. Warsztaty wsparcia psychologicznego.
4. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne.
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 18.10-23.10.2013 r.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły, a także ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni poświęconej funduszom europejskim tj. www.alwernia.pl zakładka Projekty Unijne-Młodzi wykształceni.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2013/2014 r.