noscript-img

Rekrutacja szkolna
Artykuł dodano dn. 05.02.2022 r. | autor: Administrator


Wnioski, zgłoszenia i oświadczenie zarówno do oddziału przedszkolnego jak i do szkoły podstawowej będą umieszczone w późniejszym terminie.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest  Szkoła Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu , ul. Bartosza Głowackiego 11, 32-566 Grojec reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iodszp@gmail.com